Obchodní podmínky

Milí obchodní přátelé,
tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) stanoví podrobně podmínky pro prodej námi
nabízeného zboží. Pokud spolu uzavřeme kupní smlouvu, tvoří VOP její součást a vymezují část jejího
obsahu ve smyslu § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“).
Děkujeme za Váš čas věnovaný pečlivému pročtení.

I. PRODÁVAJÍCÍ, KUPUJÍCÍ A DALŠÍ ZÁKLADNÍ POJMY:

 1. Prodávajícím je společnost zapsaná ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 75623:

  BAJO OLIVO s.r.o.
  IČ: 09773797, DIČ: CZ09773797
  Se sídlem: 1. máje 746/1, 789 85 Mohelnice

  e-mail pro účely zasílání objednávek je: obchod@bajoolivo.cz
  e-mail pro komunikaci ve věcech realizace a změny Smlouvy a vyřizování reklamací: obchod@bajoolivo.cz
  Pokud je ve VOP uvedeno „my“, s „námi“ apod., myslí se tím Prodávající.
 2. Kupujícím je podnikatel, tedy fyzická nebo právnická osoba nakupující s uvedením svého IČ, pro účely své podnikatelské činnosti. Kupujícím pro účely VOP není spotřebitel. Pro spotřebitele platí samostatné obchodní podmínky. Pokud je v textu VOP uvedeno „Vy“, s „Vámi“ apod., myslí se tím Kupující.
 3. Smluvní strany: Je-li v textu VOP použitý pojem „Smluvní strany“, rozumí se tím Prodávající i Kupující společně.
 4. Kupní smlouva (dále jen „Smlouva“) je uzavírána mezi námi jako Prodávajícím a Vámi jako Kupujícím na koupi Vámi objednaného zboží. Proces uzavírání Smlouvy je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické nebo listinné formě. VOP obdržíte spolu s nabídkou na uzavření Smlouvy. Je-li ve Smlouvě v konkrétních případech sjednáno jinak než ve VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.
 5. Vyšší moc: Vyšší mocí se rozumí:
  • přírodní katastrofa;
  • válka, invaze, mobilizace nebo embargo;
  • stávka, zábor, blokáda, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo civilní válka;
   radioaktivní zamoření jaderným palivem nebo jinou obdobnou látkou;
  • teroristický útok;
  • epidemický či pandemický výskyt choroby, nařízení krizových či mimořádných opatření ze strany vlády nebo ministerstev České republiky, Parlamentu České republiky nebo jiných orgánů veřejné moci.

II. OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY, JEJÍ ZMĚNY, SKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Popis zboží 

1.1. Informace o zboží, jeho složení, vlastnostech, balení, podmínkách pro uchovávání a další informace vyžadované platnými právními předpisy anebo nutné pro Vaše rozhodnutí o uzavření kupní smlouvy a další nakládání se zbožím Vám předá osobně nebo v elektronické formě obchodní zástupce Prodávajícího, případně jiný pracovník nebo jednatel Prodávajícího nebo jiná osoba Prodávajícím k tomu výslovně písemně zmocněná buď osobně při prezentaci zboží anebo v elektronické podobě zasláním na e-mail (čímž se rozumí i zaslání odkazu na popis zboží na webových stránkách). Stejným způsobem Vám předá i potřebné certifikáty ke zboží nebo jiné nutné dokumenty, zejména bezpečnostní listy. Případné změny při dlouhodobější spolupráci budou předány zpravidla prostřednictvím e-mailu. Uzavřením Smlouvy stvrzujete, že jste před jejím uzavřením obdrželi všechny informace a dokumentaci nutné a dostatečné pro Vaše rozhodnutí Smlouvu uzavřít. 

1.2. Pokud jde o prezentaci zboží na webových stránkách Prodávajícího, v předaných katalozích a dalších obdobných materiálech nebo v reklamě, neužije se ustanovení § 1732 odst. 2 NOZ, tj. takové prezentace nejsou nabídkou Prodávajícího k uzavření kupní smlouvy. 

1.3. Jsou-li Prodávajícím v průběhu jednání o uzavření Smlouvy anebo po uzavření Smlouvy předány Kupujícímu propagační a informační materiály týkající se zboží, není Kupující oprávněn tyto materiály, jejich obsah nebo část obsahu (jak text, tak fotografie, obrázky, grafiku) bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího jakkoli upravovat. Předané materiály je Kupující oprávněn bez změny jejich obsahu po dobu trvání smluvního vztahu mezi ním a Prodávajícím použít pro informativní a marketingové účely směrem ke svým zákazníkům a zájemcům o zboží. Toto oprávnění platí i pro celou dobu, kdy Kupující nabízí zboží koupené od Prodávajícího k dalšímu prodeji. 

2. Objednávka 

2.1. Objednávku učiníte zasláním e-mailové zprávy na e-mailový kontakt obchod@bajoolivo.cz.  V objednávce je nutné uvést identifikační údaje Kupujícího, včetně osoby, která za Kupujícího bude uzavírat Smlouvu a jednat ve věcech Smlouvy (pokud by to byla osoba odlišná od osoby uzavírající Smlouvu), e-mail pro potřeby komunikace ve věcech Smlouvy a jejích změn, dále uvést jaké zboží objednáváte, v jakém množství a jednotkové ceně, celkovou cenu za objednané zboží a adresu místa dodání (pokud se liší od sídla, resp. adresy uvedené v identifikačních údajích Kupujícího). Cenu vyplníte dle údajů v ceníku, který od našeho obchodního zástupce obdržíte v elektronické podobě (interaktivně vypočítá cenu dle objednávaného množství a balení zboží). 

2.2. Objednávka musí obsahovat i podpis osoby oprávněná za Kupujícího uzavírat Smlouvy. V případě, že jde o jinou osobu než přímo o Kupujícího v případě kupujícího – fyzické osoby anebo o statutární orgán Kupujícího – právnické osoby, resp. člena statutárního orgánu oprávněného samostatně Smlouvu uzavřít, je při první objednávce nutné doložit (písemným pověřením, písemnou plnou mocí) oprávnění takové osoby uzavřít Smlouvu. 

2.3. Jako Kupující můžete objednávku zrušit až do okamžiku uzavření Smlouvy. Zrušení musí být písemné, pokud se výslovně nedohodneme na přípustnosti jiné formy. Po uzavření Smlouvy již nemůžete objednávku zrušit. Máte však možnost se s námi dohodnout na změně Smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu.

3. Uzavření Smlouvy

3.1. Obsahuje-li objednávka všechny náležitosti uvedené v čl. II. odst. 2 VOP a současně jsme schopeni za podmínek uvedených v objednávce zboží dodat, potvrdíme Vám přijetí objednávky, a to z e-mailu obchod@bajoolivo.cz. Přijetí zpravidla potvrdíme přímo na doručené objednávce a opatříme vlastnoručním podpisem zastupující osoby nebo elektronickým podpisem. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Vám přijetí objednávky doručeno. Zavazujete se doručení tohoto přijetí potvrdit, přičemž postačuje i potvrzení kliknutím na potvrzovací odkaz v doručené e-mailové zprávě.

3.2. Pokud nemůžeme objednávku přímo beze změny odsouhlasit (např. není možné zajistit dodání zboží v běžné dodací lhůtě), kontaktujeme Vás a domluvíme se na podmínkách přijatelných pro obě strany. Na základě toho Vám zašleme, případně osobně předáme podepsaný návrh na uzavření Smlouvy obsahující všechny náležitosti povinné pro objednávku. Pokud takovýto návrh jako Kupující akceptujete, potvrdíte nám přijetí návrhu Smlouvy.  Součástí přijetí musí být vždy vlastnoruční nebo elektronický podpis Kupujícího. Při zasílání prostřednictvím e-mailové zprávy je dostačující, pokud je zaslán sken podepsaného dokumentu. 

4. Změny Smlouvy

4.1. Změny Smlouvy jsou možné pouze písemnou dohodou Smluvních stran.

5. Skončení smluvního vztahu

5.1. Dohoda: Smluvní strany mohou uzavřít písemnou dohodu o skončení Smlouvy k určitému datu. V případě, že už došlo i k dodání zboží dle Smlouvy, upraví v dohodě smluvní strany zejména otázku vrácení zboží, vrácení kupní ceny, byla-li již uhrazena apod.

5.2. Odstoupení od Smlouvy: Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od Smlouvy v případě, že to umožňuje některé z ustanovení NOZ. 

6. Komunikace ve věcech Smlouvy

6.1. Pro účely písemné komunikace v procesu uzavírání Smlouvy i při realizaci a změnách nebo zrušení (skončení) Smlouvy je možné komunikovat pouze prostřednictvím (tj. z a na) e-mailových kontaktů uvedených ve VOP a v objednávce a Smlouvě anebo na adresu sídla Prodávajícího a adresu sídla, místa podnikání anebo provozovny Kupujícího uvedené ve veřejných rejstřících, objednávce a Smlouvě nebo později písemně jednou ze Smluvních stran druhé Smluvní straně. 

6.2. Není-li ve VOP nebo Smlouvě výslovně uvedeno jinak, považuje se za písemnou formu i e-mailová komunikace, je-li realizována prostřednictvím e-mailových kontaktů ve smyslu čl. II. odst. 6.1. VOP.

6.3. Písemnost zasílaná poštovní přepravou je doručena dnem dodání druhé Smluvní straně nebo domněnkou dojití dle § 573 NOZ. V případě zasílání e-mailem je doručeno třetím pracovním dnem po odeslání e-mailu, nepotvrdí-li Smluvní strana, která je adresátem, doručení dříve. 

III. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Základem pro určení kupní ceny jsou maloobchodní ceny uvedené na webových stránkách e-shopu Prodávajícího. Pro velkoobchodní odběratele jsou pak ceny stanoveny výhodněji, v závislosti na množství objednaného a odebraného zboží. Ceny pro velkoobchodní odběratele jsou stanovené ve velkoobchodním ceníku. Platný velkoobchodní ceník poskytne obchodní zástupce při osobní schůzce nebo jej Prodávající zašle na vyžádání. V případě, že by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny v ceníku (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu zboží dodat. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátíme. Pokud dojde ke změně ceníku, rozhodující je cena uvedená ve Smlouvě, nejde-li o zjevnou chybu ve smyslu předchozích ujednání v tomto odstavci. Při dlouhodobější spolupráci může Prodávající poskytovat Kupujícím další zvýhodnění v závislosti na objemu odběru nebo rychlosti úhrady kupní ceny. Tato zvýhodnění budou sjednána vždy individuálně.

2. V kupní ceně je již zahrnuta cena dopravy. 

3. Je-li zboží dodáváno na EURO paletách, neúčtujeme Vám je jako obal, ale při dodání vždy bude vyměněn „kus za kus“. 

4. Platba kupní ceny po dodání zboží: Nejde-li o případ dle čl. III. odst. 5 VOP, hradí kupní cenu Kupující na základě faktury vystavené Prodávajícím. Faktura musí obsahovat náležitosti dle platných právních předpisů. Fakturu vystavíme do 14 dnů od dodání zboží. Faktura může být doručena spolu se zbožím anebo zaslána v elektronické podobě na e-mail Kupujícího. Splatnost je uvedena na faktuře. Kupní cenu Kupující uhradí Prodávajícímu na bankovní účet č. 6000521399/ 0800 vedený u české spořitelny banky 

5. Platba předem, záloha: Jde-li o první Smlouvu uzavřenou mezi Smluvními stranami, jsme oprávněni požadovat úhradu zálohy na kupní cenu a až po její úhradě zboží expedovat anebo požadovat úhradu celé kupní ceny před tím, než budeme zboží expedovat. Pokud se rozhodneme toto právo využít, zašleme Vám spolu s potvrzením o přijetí objednávky anebo s návrhem Smlouvy i zálohovou fakturu nebo fakturu (při platbě 100 % kupní ceny). V případě, že Kupující fakturu nebo zálohovou fakturu včas neuhradí, Smlouva se od počátku ruší, a to dnem následujícím po dni splatnosti faktury. Kupující má rovněž právo písemně odstoupit od Smlouvy, pokud není ochoten zálohovou platbu, resp. platbu předem akceptovat. Obdobně se ujednání tohoto odstavce použije i pro případy, kdy se Kupující dostane do prodlení s platbou faktury z předchozích objednávek nebo pokud má Prodávající důvodné pochybnosti o schopnosti Kupujícího uhradit včas fakturu anebo pokud jde o Smlouvu s vyšším objemem, než je pro daného Kupujícího běžné. 

 6. V případě prodlení Kupujícího s platbou kupní ceny nám vzniká nárok požadovat po Kupujícím zákonný úrok z prodlení. Při prodlení Kupujícího s platbou kupní ceny máme rovněž možnost odmítnout uzavření další kupní smlouvy, případně uzavřít další kupní smlouvu až poté, kdy Kupující dlužnou kupní cenu uhradí. 

IV. DODACÍ PODMÍNKY A PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

1. Možnosti dodání zboží: Zboží dodáme prostřednictvím přepravce na Vámi uvedenou doručovací adresu. Konkrétní přepravce bude volen individuálně, zejména v závislosti na množství a balení dodávaného zboží. Naše povinnost dodat zboží splněna předáním zboží přepravci. Zboží jsme povinni dodat v kvalitě a balení obvyklém pro daný druh zboží, pokud výslovně nebylo ujednáno mezi námi jinak. 

2. Dodací lhůta: Je-li zboží skladem, připravíme jej k expedici obvykle do 5 pracovních dnů poté, kdy je uzavřena Smlouva. Pokud však bude podmínkou dodání zboží platba zálohy na kupní cenu, případně podmínka úhrady celé kupní ceny předem, počítá se tato lhůta až od okamžiku připsání celé částky na náš bankovní účet. V případě, že by zboží nebylo skladem, expedujeme do 5 pracovních dnů po naskladnění. Přepravce obvykle dodá zboží do 2 pracovních dnů od jeho převzetí. Pokud si tedy přejete pozdější dodání anebo dodání v konkrétní termín, doporučujeme Vám nejprve s námi požadovaný termín dodání zkonzultovat. O expedici a předpokládané době dodání obdržíte informaci na Váš e-mail, případně i telefonní kontakt zadaný v objednávce. Pokud by zboží nebylo možné v uvedených lhůtách dodat, budeme Vás kontaktovat, abychom domluvili další postup a pokud se nedohodneme na dodání v pozdější, resp. jiné lhůtě, můžete jak Vy, tak my od Smlouvy odstoupit. Pokud již z Vaší strany byla předtím kupní cena nebo její část uhrazena, vrátíme Vám ji do 14 dní od účinnosti odstoupení od smlouvy, nedohodneme-li se výslovně jinak. Pokud by důvodem nemožnosti dodat zboží ve výše uvedených lhůtách byla vyšší moc, prodlužuje se dodací lhůta o dobu trvání této překážky, maximálně však o 30 dní, nedomluvíme-li se výslovně jinak. O výskytu překážky z důvodu vyšší moci Vás budeme informovat bez odkladu poté, kdy se o ní dozvíme.

3. Důležitá upozornění k doručování a převzetí zboží: 

3.1. Při převzetí zásilky si, prosím, vždy zkontrolujte neporušenost obalu, a pokud zjistíte nedostatky, uplatněte je ihned u přepravce a kontaktujte nás (podrobnosti níže v článku VI. o uplatňování reklamace). Odmítnutí zásilky s poškozeným obalem se nepovažuje za bezdůvodné odmítnutí převzetí zásilky. Naopak, pokud podpisem dodacího listu nebo soupisu balíků přepravce nebo obdobného dokumentu stvrdíte převzetí zásilky, máme možnost následnou reklamaci zboží z důvodu porušení celistvosti obalu zamítnout, pokud se Vám nepodaří prokázat, že opravdu k takovému poškození došlo. Převzetí zboží se zavazujete vždy potvrdit podpisem dokumentu předloženého přepravcem, podpisem na předložené elektronické zařízení k tomuto účelu sloužící.    

3.2. Pokud byste bezdůvodně odmítli převzít zboží od přepravce, nepovažuje se v takovém případě naše povinnost dodat zboží za nesplněnou a není považována ani za odstoupení od Smlouvy z Vaší strany, tj. nevzniká nám povinnost Vám vrátit peníze za zboží, které odmítnete bez dalšího od přepravce převzít. V případě, že byste zásilku bezdůvodně odmítli převzít, máme nárok na náhradu nákladů spojených s jejím dodáním a uskladněním, jakož i dalších nákladů, které nám z důvodu nepřevzetí zásilky vzniknou. Při bezdůvodném odmítnutí převzetí zboží z Vaší strany máme rovněž možnost od Smlouvy odstoupit.

3.3. Pokud by bylo nutné z důvodů na Vaší straně doručovat zásilku opakovaně anebo jiným než objednaným způsobem, jste povinni nám uhradit náklady na opakované doručení nebo na doručení jiným způsobem, nebude-li mezi námi výslovně ujednáno jinak. 

3.4. Vyhrazujeme si právo upravit podrobněji podmínky Dodání zboží a dopravy v samostatném dokumentu.

4. Nabytí vlastnického práva ke zboží Kupujícím:

Vlastnické právo přechází na Kupujícího až v okamžiku splnění obou následujících podmínek: (i) Kupní cena je plně uhrazena. (ii) Kupující zboží převzal. Do doby splnění obou podmínek zůstává vlastníkem zboží Prodávající a Kupující není oprávněn zboží dále prodat, darovat nebo jiným způsobem zcizit ani s ním nakládat jinak než jak je nutné k tomu, aby na zboží nevznikla škoda (tj. může jej například umístit do svých skladovacích prostor). Dostane-li se Kupující do prodlení s platbou kupní ceny, je Prodávající oprávněn požadovat vrácení zboží místo platby kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání přepravci.

V. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje: Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 NOZ. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 NOZ

2. Vady, za které neseme odpovědnost: Jako Prodávající Vám odpovídáme za to, že zboží při převzetí nemá vady. Dále odpovídáme i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, tj. v době, která končí dnem (koncem lhůty) uvedeným na zboží nebo jeho obalu jako datum trvanlivosti, případně použitelnosti (dle druhu zboží). Upozorňujeme, že při srovnání dodaného zboží může být drobný rozdíl v barevnosti nebo vzhledu dodaného zboží oproti barvě nebo vzhledu, jak se jeví na monitoru počítače, tabletu či mobilního telefonu nebo tištěném informačním materiálu, vzhledem k různému nastavení a schopnosti rozlišení těchto médií. Taková drobná odchylka proto není důvodem pro reklamaci. Rovněž u některého zboží může dojít ke změně struktury v důsledku vlivu vyšších nebo nižších teplot okolního prostředí při přepravě nebo skladování, která však nemá vliv na kvalitu zboží. Ani taková odchylka není důvodem pro oprávněnou reklamaci. 

3. Jaké nároky můžete v případě vady na zboží požadovat? 

3.1. Je-li vada zboží podstatným porušením Smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste zboží nechtěli koupit), můžete volit mezi těmito nároky:

 • odstranění vady opravou (přichází-li to v úvahu s ohledem na druh zboží),
 • dodání nové věci bez vad,
 • přiměřená sleva z kupní ceny,
 • odstoupení od Smlouvy.

Volbu nároku je nutné nám sdělit bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jinak máte práva jen jako při nepodstatném porušení Smlouvy. Výjimkou jsou situace, kdy byste požadovali odstranění vady, a my vadu neodstranili v přiměřené lhůtě anebo bychom Vám rovnou sdělili, že vadu neopravíme. V takových případech můžete místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny anebo odstoupit od Smlouvy.

3.2. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, můžete volit mezi těmito nároky

 • odstranění vady opravou,
 • přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud zvolíte odstranění vady a my bychom to nezvládli včas anebo vadu odmítli opravit, můžete požadovat slevu z kupní ceny anebo od Smlouvy odstoupit.

Upozorňujeme, že dle NOZ není možné provedenou volbu nároku měnit bez našeho souhlasu.

4. Kdy práva z vadného plnění Kupujícímu nenáleží?

    Práva z vadného plnění Vám nenáleží: 

 • pokud byste před převzetím zboží věděli, že zboží má vadu, anebo byste vadu sami způsobili, 
 • pokud by šlo o vady způsobené nesprávným užíváním (tj. i nesprávným skladováním),
 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • při opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, které věc měla v době, kdy jste ji převzali, 
 • vyplývá-li to z povahy věci,
 • při pozdním uplatnění reklamace.

5. Uplatnění reklamace:

5.1. Reklamaci u nás uplatněte písemně bez zbytečného odkladu po zjištění vad, a to do 7 dnů od převzetí zboží u zjevných vad a do 7 dnů od možnosti jejich zjištění u skrytých vad, nejdéle však do konce záruční doby. Pokud byste vadu sice uplatnili v reklamační lhůtě, ale až později, než jste ji mohli zjistit (typicky když vadu jednoduše zjistitelnou hned po předání uplatníte až ke konce reklamační lhůty), můžete tím přijít o možnost volby mezi nároky na vyřízení reklamace anebo v případě soudního sporu by soud nemusel nárok přiznat, pokud bychom namítli pozdní uplatnění reklamace. 

5.2. K reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytneme písemné potvrzení. 

5.3. Prosíme, neposílejte nám reklamované zboží. Vyčkejte, než Vás budeme kontaktovat. Je totiž možné, že reklamaci vyřídíme již na základě zaslané fotodokumentace a ani nebude nutné nám reklamované zboží zasílat (například, pokud se domluvíme na poskytnutí slevy).

5.4. Uplatnění reklamace nemá vliv na Vaši povinnost uhradit kupní cenu.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Případné spory se Smluvní strany zavazují řešit přednostně mimosoudní dohodou. Pro případ řešení sporu soudní cestou Smluvní strany sjednávají, že je dána příslušnost českých soudů. Pokud by vztah založený Smlouvou obsahoval mezinárodní (zahraniční) prvek, Smluvní strany sjednávají, že se vztah řídí českým právem. 

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem. 

3. VOP jsme oprávněni jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy. 

4. Tyto VOP jsou účinné od 18.03.2021