Podmínky zpracování osobních údajů

I. Předmět úpravy

 1. Společnost BAJO OLIVO s.r.o., IČ: 09773797 se sídlem 1. Máje  746/1, 789 85 Mohelnice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 75623 (dále jen „BAJO OLIVO s.r.o.“), je provozovatelem e-shopu dostupného na webové adrese: www.bajoolivo.cz
 2. Společnost BAJO OLIVO s.r.o při své činnosti zpracovává některé osobní údaje nebo je správcem osobních údajů.
 3. Společnost BAJO OLIVO s.r.o. tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „GDPR“).

II. Správce osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů je společnost BAJO OLIVO s.r.o.
 2. Společnost je možné kontaktovat písemně na adrese 1. Máje  746/1, 789 85 Mohelnice, nebo na emailové adrese info@bajoolivo.cz
 3. Zpracovatelem osobních údajů je zejména společnost BAJO OLIVO s.r.o.,      IČ: 09773797 se sídlem 1. Máje  746/1, 789 85 Mohelnice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 75623 (dále jen „BAJO OLIVO s.r.o.“), případně další příjemci osobních údajů.

 III. Účely zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v nezbytném rozsahu za účelem:
  1. plnění povinností vyplývajících ze smluv;
  1. plnění povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů;
  1. komunikace se zákazníky a obchodními partnery, vč. zasílání informací potřebných pro plnění smluv;
  1. poskytování poradenských služeb a podpory;
  1. marketing a zasílání obchodních sdělení s nabídkou produktů a služeb;
  1. evidence vložených komentářů a hodnocení;
  1. zjišťování spokojenosti s e-shopem, poskytnutými službami a zbožím;
  1. vymáhání právních povinností;
  1. sledování změn ve veřejných rejstřících vč. insolvenčního rejstříku;
  1. zajištění ochrany práv a oprávněných zájmů.

IV. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Zpracovávány jsou osobní údaje uvedené níže:
  1. Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladech totožnosti, IČ, DIČ, firma, pozice ve firmě;
  1. Kontaktní údaje: e-mail, telefonní čísla, ID datové schránky, kontaktní adresy;
  1. Údaje o odborném zaměření: povolání, odborná specializace;
  1. Údaje o obchodování: přehled obchodování, údaje o zakoupeném zboží a službách, o způsobu doručení a platbě, údaje o reklamacích;
  1. Technické údaje: IP adresy zařízení přistupujících na weby správce, identifikátory cookies, informace o verzi prohlížeče a operačního systému;
  1. Registrační údaje: přístupové jméno, heslo v zašifrované podobě, uložené adresy a profily, nastavení newsletterů apod.;
  1. Údaje o komunikaci: záznamy komunikace (vč. případných telefonních nahrávek), identifikační údaje;
  1. Další údaje: číslo účtu, další případné údaje související s vymáháním pohledávek.

 1. Společnost BAJO OLIVO s.r.o. osobní údaje získává od subjektů údajů nebo z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní a živnostenský rejstřík) a osobní údaje nenakupuje, ani neprodává. V případě uskutečnění nákupu mohou být některé osobní údaje získány od poskytovatelů souvisejících služeb, např. údaje o provedení platby získané od provozovatele platebních služeb.
 2. Zpracování osobních údajů zákazníka je smluvním požadavkem. Při neposkytnutí některých osobních údajů, zejména základních identifikačních a kontaktních údajů (jako je jméno, příjmení, adresa) nemusí být smlouva uzavřena z důvodu nemožnosti zajištění jejího splnění, nebo vymožení povinností ze smlouvy.

 V. Zasílání obchodních sdělení

 1. BAJO OLIVO s.r.o. využívá kontaktní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, které se týkají oboru podnikání BAJO OLIVO s.r.o.
 2. Každý zákazník může vyjádřit svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení kliknutím na odkaz v emailu nebo na kontaktních údajích dle článku II. těchto podmínek.
 3. V rámci obchodních sdělení může být zaslán i dotaz na vyplnění dotazníku spokojenosti, např. v rámci programu Heuréka – Ověřeno zákazníky.

VI. Příjemci osobních údajů

 1. Osobní údaje mohou být předávány dalším společnostem, které jsou úzce propojeny se společností BAJO OLIVO s.r.o.
 2. Osobní údaje jsou zejména předávány zpracovateli, společnosti BAJO OLIVO s.r.o.
 3. K osobním údajům mohou mít přístup tyto kategorie příjemců:
  1. poskytovatel služby zasílání obchodních sdělení;
  1. daňový poradce, účetní, právní zástupce a další odborní konzultanti;
  1. dopravci;
  1. společnosti provozující služby a weby sdružující nabídky různých internetových obchodů, recenze internetových obchodů a zboží apod., jako je např. Heureka.cz, Zboží.cz.
  1. správci interních systémů společnosti, poskytovatel softwarového řešení e-shopu;
  1. Provozovatelé platebních systémů a bran;
  1. poskytovatelé služeb v souvislosti s provozem webů a interních systémů; např. služby podpory a online chatu;
  1. poskytovatelé reklamních služeb, např. Google, Seznam či Facebook.
  1. osoby zajišťující monitoring společností a fyzických osob, např. změn v insolvenčním a obchodním rejstříku.

 1. Osobní údaje jsou předávány jen v nezbytném rozsahu, a pokud je to potřebné. Ochrana osobních údajů je zajištěna uzavřenými smlouvami o zpracování osobních údajů, o mlčenlivosti nebo zákonnou povinností mlčenlivosti.
 2. Při splnění zákonných podmínek mohou být osobní údaje zpřístupněny státním orgánům (Policii ČR, soudům, Finanční správě ČR apod.) v rámci výkonu jejich zákonných pravomocí.

VII. Důvody zpracování

 1. BAJO OLIVO s.r.o. (případně prostřednictvím zpracovatele) zpracovává osobní údaje zákazníků na základě následujících právních důvodů:
  1. oprávněný zájem;
  1. plnění smlouvy;
  1. plnění právní povinnosti;
  1. platný souhlas se zpracováním osobních údajů.

 2. Oprávněný zájem BAJO OLIVO s.r.o. na zpracování osobních údajů je dán zejména v těchto případech:
  1. Ochrana důležitých práv BAJO OLIVO s.r.o. vyplývajících z obecně závazných právních předpisů a smluv, vč. ověřování/vyhodnocování kreditního rizika a hodnocení platební schopnosti zákazníka;
  1. Marketing, např. nabízení zboží a služeb;
  1. vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy
  1. Získávání služeb pro vylepšování poskytovaných služeb;
  1. Ochrana majetku BAJO OLIVO s.r.o.;
  1. Vymáhání případných pohledávek.

VIII. Další informace

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání vzájemného vztahu a dále po dobu, po kterou je možné uplatňovat vzájemná práva a povinnosti z těchto vztahů. Pokud probíhá zpracování na základě oprávněného zájmu, bude ukončeno, jakmile oprávněný zájem pomine.
 2. BAJO OLIVO s.r.o. bude uchovávat osobní údaje vždy nejméně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.
 3. V případě zpracovávání osobních údajů na základě uděleného souhlasu, považuje se souhlas za udělený na dobu 5 let.
 4. Pokud probíhá zpracování osobních údajů na základě uděleného souhlasu, je zákazník oprávněn kdykoli udělený souhlas odvolat na kontaktních údajích uvedených v čl. II těchto podmínek, aniž je tím jakkoli dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před tímto odvoláním.
 5. Zákazník je oprávněn podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 6. Zákazník má právo požadovat opravu nebo aktualizaci osobních údajů.
 7. Zákazník má právo požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dle příslušných právních předpisů.
 8. Zákazník má právo na přenositelnost svých údajů, pokud jsou splněny podmínky dle příslušených právních předpisů.
 9. Zákazník má právo vznést námitku proti zpracování založeném na oprávněném zájmu.
 10. Zákazník má právo požadovat výmaz osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky dle příslušných právních předpisů.
 11. Zákazník má právo získat potvrzení, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a na přístup k osobním údajům.
 12. Zákazník může veškerá svá práva uplatnit na kontaktech uvedených v čl. II těchto podmínek.
 13. Osobní údaje v elektronické podobě jsou předmětem automatizovaného zpracovávání. Na základě automatizovaného zpracování nedochází k vytváření automatizovanému vytváření rozhodnutí, která by se zákazníka významně dotýkala. Automatizované zpracování slouží zejména k řádnému poskytnutí služeb a dodání zboží, personalizaci webových stránek, reklamě a nabízení relevantních služeb a zboží.

IX. Cookies

 1. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou prostřednictvím prohlížeče uloženy do vašeho počítače, mobilního telefonu nebo jiného koncového zařízení. Webové stránky užívají cookies pro zajištění své funkcionality, ke zvýšení komfortu zákazníka, k analýze provozu a návštěvnosti a k reklamním aktivitám. Cookies vytvořené užitím našich stránek mohou být zpřístupněné třetím stranám.
 2. K souborům cookies a k informacím v nich uloženým mohou přistupovat provozovatelé dalších webových stránek, které navštěvujete, např. za účelem zobrazování cílené reklamy.
 3. Užíváním webových stránek našeho obchodu souhlasíte s používáním a ukládáním souborů cookies. K odvolání uděleného souhlasu využijte technické prostředky (nastavení) vašeho prohlížeče, kde můžete soubory cookies smazat a jejich ukládání zakázat.
 4. Důvody a oprávnění k užívání cookies jsou vymezeny v čl. VII těchto podmínek. Cookies se využívají za účely uvedenými v čl. III těchto podmínek, zejména však za těmito účely dle jejich typu:
  1. Funkční cookies – Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.
  1. Analytické cookies  – Statistické cookies pomáhají majitelům webových stránek, aby porozuměli, jak návštěvníci používají webové stránky. Jsou sbírané anonymně a pomáhají zlepšovat webové stránky.
  1. Preferenční cookies – Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nachází zařízení přistupující k webovým stránkám.
  1. Marketingové cookies – Marketingové cookies jsou používány pro sledování návštěvníků na webových stránkách a data jsou využívaná podle našich reklamních partnerů. Tyto společnosti mohou využívat údaje pro nabízení relevantní a personalizované reklamy. Pro tento typ reklam využívá BAJO OLIVO s.r.o. služby, v rámci kterých dochází k segmentaci uživatelů na základě společných rysů. Tato data není možné spojovat s konkrétní osobou.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré subjekty údajů se v těchto podmínkách označují jako zákazník.
 2. Tyto podmínky zpracování osobních údajů platí od 1.10.2021.